Hoppa över innehåll

Grönska och strandpark toppade listan när medborgarna fick bestämma

Tänk att bo mitt i stan och runt hörnet ha en park fylld av vackra perenner. Att få bo i en stadsdel där naturen är lika viktig som människorna i den. Just nu utvecklas en helt ny stadsdel i Jönköping där detta håller på att växa fram. Grönska och strandpark toppade listan när medborgarna fick bestämma.

Den nya stadsdelen Skeppsbron kommer att präglas av en stor grön strandpark som kommer att ligga utmed en av Jönköpings sjöar. Området kommer även få två kvartersparker samt en stor livfull esplanad. Under de senaste tre åren har Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) jobbat med gestaltning och detaljplanering av parkerna i Skeppsbron. Under 2016 genomfördes också en medborgardialog där allmänheten fick tycka till om vad de ville ha och kunna göra på platserna. Svaret var tydligt, grönska toppade listan följt av sittplatser, träd och planteringar.

 

Från industri till grönskande park

En av kvartersparkerna, Parkettparken, sticker ut lite extra. Marken som parken ska anläggas på är industrimark så det finns ingen befintlig struktur eller karaktär att bygga vidare på. Målet för parken är dock tydligt; Parkettparken ska upplevas som en lugn grön oas, ett vardagsrum för de boende i närområdet. Vackra busk- och perennplanteringar ska avskärma parken mot de angränsande gatorna och kommer att skapa en rumslighet och ge en blomsterprakt.

Redan i gestaltningsprogrammet av Parkettparken, var det stort fokus på vilken typ av buskar, träd och växter som ska finnas i parken. Växtligheten i parken ska inte bara vara vacker att titta på utan också fylla olika funktioner.

 

 

– I medborgardialogen blev det tydligt att det som var viktigast för Jönköpingsborna var grönska, träd och blommor. Det har vägt tungt i det slutliga förslaget. Tyvärr får ofta underhållskostnader styra utformningen av stadsmiljöer och då ligger det nära till hands att man sorterar bort grönytor, planteringar och rabatter som kräver mer underhåll, säger Jenny Lagström, marknadskommunikatör på SMUAB.

Mer grönt åt folket!

I hållbarhetsprogrammet som SMUAB har tagit fram för hela utvecklingsområdet är det tydligt att grönområden är viktiga. Närmaste grönområde får max vara 200 meter från bostaden och grönområdena ska vara utformade för alla. Det ska även finnas minst 10 m2 grönyta per boende i snitt. I stadsdelen eftersträvar man också att kunna återvinna spillvärme och ha småskalig produktion av el men också hitta sätt för att ta hand om spill- och dagvatten.

 

 

– När vi nu utvecklar ett stort område med väldigt lite grönska, som till stora delar endast består av småskalig industri och externhandel, har vi ett gyllene läge att skapa en stad som arbetar med naturen. Vårt övergripande mål är att minst fördubbla antalet ekosystemtjänster och tydligt koppla samman de värdefulla naturmiljöer som finns i närområdet. Framförallt handlar det om att anlägga parker, vattenvägar och gröna stråk som knyter samman vattendragen runt omkring på ett sätt som gynnar djur och växter och oss människor, säger Henric Wahlgren, projektledare hållbar utveckling på SMUAB.

Skeppsbron kommer att bli en stadsdel där både människor och växter kommer att trivas!

Läs mer om Skeppsbron och SMUAB

www.skeppsbronjkpg.se/
www.sodramunksjon.se/

Sök