Hoppa över innehåll

Information om Klopyralid i Hönsgödsel

Vi uppdaterar löpande när vi får ny information. Senast uppdaterad 2021.08.13.

Spår av klopyralid påvisat i hönsgödsel

Det har kommit till vår kännedom att analyser av Hönsgödsel påvisat spår av klopyralid. Detta visar ytterligare att problemen kring bekämpningsmedelsrester inte är begränsade till råvaran Vinass. Vi tar detta problem på största allvar och fortsätter arbeta för att säkerställa att alla våra produkter är trygga att använda.

Problemen kring bekämpningsmedelsrester

Under 2020 uppmärksammades problem med bekämpningsmedelsrester (klopyralid) i vissa växtnäringsprodukter godkända för ekologisk odling. Sedan dess har vi aktivt arbetat för att säkerställa att våra produkter är säkra att använda genom bland annat provodlingar och kemiska analyser.

Mer information om detta hittar du i följande artiklar:

Våra kemiska analyser visar att klopyralid inte förekommer i all Hönsgödsel. Vi har egna analysresultat som inte visat på spår av klopyralid. Vi gjorde också en provodling med Hönsgödsel i början av 2021 i samband med farhågorna som fanns kring klopyralid i vinass. I dessa provodlingar uppvisades inga skador på bönor och tomat. I en senare analys har vi upptäckt låga halter av klopyralid i hönsgödsel.

Vi fortsätter ta stickprover även från andra råvaror och färdiga produkter för att kunna få ett större underlag och se hur utbrett problemet med kontaminerade råvaror är.

Vi har sålt svensk hönsgödsel i över 30 år från samma leverantör, som inte haft någon större förändring i sin produktion. Gödseln kontamineras via foder eller strö i tidigare led.

Vanliga frågor

Är grönsaker jag odlat med kontaminerad jord eller gödsel okej att äta?

Mängden klopyralid som påvisats i analysen av Hönsgödsel ligger långt under gränsvärdet för livsmedel (0,5-4mg/kg för frukt, bär och grönsaker). Enligt Livsmedelsverket är dessa gränsvärden satta med god säkerhetsmarginal för att inte påverka hälsan negativt. Då pelleterad hönsgödsel är väldigt koncentrerad och används i små mängder är det en ytterst liten mängd klopyralid som potentiellt kan finnas i jorden vid gödsling och därmed överföras till frukterna.

Vilka åtgärder vidtar Hasselfors Garden?

Vi fortsätter våra undersökningar och för samtidigt dialog med våra råvaruproducenter och produktutvecklare för att finna lösningar för att säkerställa att vi kan leverera säkra produkter som lever upp till de höga kvalitetskrav vi och våra konsumenter förväntar. Då detta är ett problem som drabbar hela odlingsindustrin fortsätter vi även samarbeta med andra aktörer i branschen för att utveckla metoder för kvalitetssäkring och påverka uppströms för att vi tryggt ska kunna använda cirkulära råvaror.

Vad är klopyralid och varför finns det i vissa växtnäringsprodukter?

Klopyralid är ett godkänt bekämpningsmedel som vanligtvis används vid odling av till exempel sockerbetor och raps. Små mängder av klopyralid kan förekomma i restprodukterna från livsmedelsindustrin, varifrån små rester också kan hamna i gödselråvaran som utvinns från dessa restprodukter. Produkter för ekologisk odling använder cirkulära råvaror som därför kan innehålla små rester av bekämpningsmedel. Vi vet i dagsläget inte vilka nivåer av klopyralid som påverkar växter och det finns för närvarande bara gränsvärden satta för livsmedel. Vill man som odlare helt undvika risken för bekämpningsmedelsrester bör man välja mineralgödslade odlingsmedel då dessa är fria från cirkulära råvaror.

Du kan läsa mer om Klopyralid och cirkulära råvaror bland våra Frågor och svar.

Hur länge finns klopyralid kvar i jorden?

Klopyralid har lång nedbrytningstid, hur lång tid det tar beror på flera olika faktorer och är svårt att säga. Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) släppte tidigare under 2021 en rapport med mer information om detta.

Hur snabbt efter gödsling eller plantering ser jag om mina växter påverkats av klopyralid?

Alla växter skadas inte av klopyralid. Det är främst ärtor, bönor, gurka, tomater och andra potatisväxter som drabbas. Hur lång tid det tar att se skador skiljer sig mellan olika växter men inom en månad från gödslingstillfället borde skador synts. Om du använt produkten och inte sett skador under växtsäsongen så är det väldigt liten risk att det finns klopyralid i produkten och den är okej att använda.

Vad gör jag om jag tror mina plantor har påverkats?

Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att bidra till undersökningarna som FOR gör gällande växtskador av bekämpningsmedelsrester, fyll gärna även i formuläret som finns på deras hemsida.

Har du fler frågor?

Om du upplever problem med en produkt och önskar göra en reklamation, kontakta i första hand din trädgårdshandel där du köpt den. Om du tror att dina plantor blivit påverkade är du välkommen att kontakta oss via expertfragor@hasselforsgarden.se.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och samla kunskap för framtiden vill vi gärna ha svar på följande frågor när du mejlar oss:

  • När och var har produkten inhandlats? Antal?
  • Hur många plantor har du satt om och vilka växter, ser du sortskillnader? Bifoga gärna bilder.
  • Hur lång tid efter omplantering/sådd började du se problem?
  • Namn och adress

Hantering av personuppgifter, GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter och informationen från dig endast för att lösa det här problemet och inte för något annat. Vi hanterar personuppgifterna i linje med vår Privacy policy som du kan läsa mer om här: Privacy policy Kekkilä BVB.

Länkar:

Fritidsodlarnas riksorganisation FOR:

https://for.se/wp-content/uploads/2021/07/Slutrapport_klopyralid_FOR_2021_webb-1.pdf

https://for.se/2021/08/02/klopyralid-och-aminopyralid-i-godselprodukter-vad-betyder-det-for-fritidsodlare/

https://for.se/2021/07/29/analys-av-pasjord-och-organiska-godselprodukter/

FORs undersökning, växtskador av bekämpningsmedelsrester https://for.se/2021/07/07/misstanker-du-att-dina-plantor-fatt-skador-av-jord-godsel-eller-kompost-i-ar/

Livsmedelsverket:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/bekampningsmedel?AspxAutoDetectCookieSupport=1#%C3%84r_det_farligt_att_%C3%A4ta_vanligt_odlade_frukter,_b%C3%A4r_eller_gr%C3%B6nsaker

 

Publicerat den 29 juli 2021. Senast uppdaterad 13 augusti 2021.

 

Sök