Hoppa över innehåll

Information om Vinass i våra produkter

Vi uppdaterar löpande när vi får ny information. Senast uppdaterad 2021.05.25.

Under våren och sommaren 2020 rapporterades det om flera fall av missväxt på grönsaksplantor – främst tomatplantor hos odlare som använt flytande växtnäring godkänd för ekologisk odling. Ihoprullade blad, förvridna blad, tunna stjälkar, dålig tillväxt och utebliven skörd var några av symptomen hos plantorna, vilket ledde till misstankar om att växtnäring med spår av bekämpningsmedel kunde vara orsaken till skadorna.

Vi har därför startat en utredning kring alla våra produkter och de KRAV-märkta produkterna i synnerhet då vi fått in frågor om de är säkra att använda. KRAV och Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) har gjort utredningar och analyser under sommaren och hösten 2020. Resultaten visade att det fanns bekämpningsmedelsrester (klopyralid) i vissa flytande växtnäringsprodukter godkända för ekologisk odling men att halterna är lägre än gränsvärdena för livsmedelskonsumtion. Ingen leverantör har brutit mot KRAV’s regelverk.

Gemensamt för de flesta produkter som gett skador är att de innehåller vinass. Vinass är en flytande näringsrik restprodukt från jästproduktion som under många år har använts i Europa som en beståndsdel i gödselmedelsprodukter för KRAV-odling. Det är dock fortfarande osäkert vilka nivåer av bekämpningsmedelsrester som ger skador på växter och vilka växter som skadas. Tomat verkar vara extra känsliga. Även bön- och ärtväxter samt chili, paprika och squash/melon är känsliga men fler trädgårdsväxter kan vara känsliga. Problemet gäller definitivt inte alla KRAV-märkta organiska produkter. Det är upp till respektive aktör att säkerställa sina produkter och att ange lämplig dosering och användningsområde som inte leder till skada.

Innehåller Hasselfors Gardens produkter vinass?

Ingen av våra produkter har direkt pekas ut i de utredningar som förekommit och vi har inte kontaktats av vare sig KRAV eller FOR. Däremot har vi själva tagit initiativ till kontakt med före detta trädgårdsjournalisten Lena Israelsson som var den som först uppmärksammade problemet. Vi har även kontaktat KRAV och FOR för att få information och bidra med hjälp.

Vi använder inte vinass som en egen råvara i vår egen produktion men vinass förekommer som tillsats i en del gödselmedel som vi använder i Tomat- och chilijord eller som vi säljer som gödselmedel.

Våra mineralgödslade jordar innehåller bara mineralgödsel och har därigenom lägst risk för kontaminering av bekämpningsmedel. I våra Naturgödslade jordar använder vi främst hönsgödsel och till vissa även Biofer. Eftersom de är organiskt gödslade innehåller de restprodukter från lantbruk/livsmedelskedjan, men dessa organiska gödselmedel innehåller inte vinass.

Produkter fria från vinass

P-jord Rhododendronjord Grönsaksjord
Blomjord Ros- & perennjord REKO-jord
Blomjord med leca Dressjord REKO U-jord
Pelargonjord R-dress U-jord*
S-jord Planteringsjord Kogödsel
K-jord Naturgödslad plantjord Pelleterad kogödsel
Citrusjord Naturgödslad blomjord Hönsgödsel*
Orkidejord Naturgödslad såjord

Produkter som innehåller vinasshaltigt gödselmedel

Trädgårdsgödsel Spira* Trädgårdsgödsel Mognad* Gödsel för Köksträdgården*
Gödsel för Frukt och bär* Gräsmattegödsel Natur* Gräsmattegödsel Go!*
Gräsmattegödsel Mossa*

*Dessa produkter har varit del av vår provodling och inga visades ge upphov till skador. Läs mer om provodlingarna nedan.

Åtgärder vi har tagit för att tillhandahålla säkra produkter

Riskanalys

Vi gör alltid riskanalyser och våra råvaror som består av rester från lantbruk och livsmedelskedjan har identifierats med risk för bekämpningsmedelsrester. Dock görs inga standardmässiga analyser eller kontroller så länge det inte finns misstankar om skadliga halter av något ämne.

Kemiska analyser

Att analysera rester av bekämpningsmedel i jord och gödsel hör inte till våra rutinmässiga kvalitetsmätningar och erfarenheten kring provtagning, analyser och förekomst är generellt låg.

I detta fall har vi gjort analyser hos Groen Agro Control i Holland på råvaror som vi har sett har en ökad risk för innehåll av bekämpningsmedel. Inget prov gav utslag för klopyralid eller aminopyralid över detektionsgränsen.

I början av vecka 15 skickade vi Tomat- och Chilijorden (2021 recept, naturgödslad) på analys hos ett labb som kan mäta väldigt låga nivåer av bekämpningsmedelsrester. Två prover av Tomat & chilijord (2021 recept, naturgödsladt) och ett på biokomposten har analyserats. Klopyralid har påvisats i ett prov av Tomat & chilijord (2021 recept, naturgödslad) medan det andra inte hade påvisbara nivåer. Även i biokomposten påvisades klopyralid. Ingen aminopyralid har påvisats i något av proverna.

Vi skickade även prover på den vegetabiliska gödseln i Tomat & chilijord (2021 recept, naturgödslad) till Nibio. De proverna fastnade tyvärr i tullen till Norge varpå vi nu skickat nya prover och väntar på dessa provsvar.

Kontakter med gödselleverantörer

En av våra leverantörer av gödselmedel har också gjort analyser på sina produkter men endast hittat detekterbara nivåer i flytande växtnäring. Det är den produkt som vi tidigare marknadsfört som Organisk Växtnäring men som utgick ur vårt sortiment redan före 2020.

Andra leverantörer har valt att helt ta bort vinass ur sina produkter så fort problemet uppdagades eller så har de aldrig använt vinass.

Provodling

Eftersom analyser inte är tillräckliga har vi tagit initiativ till provodlingar i vårt eget forskningslab i Holland. Det finns dock ingen standardiserad metod för att påvisa rester av bekämpningsmedel och olika bekämpningsmedel kräver olika indikatorgrödor. Våra provodlingar blir en del av metodutvecklingen. Vi satte igång provodlingar i januari 2021. Vi provodlar med tomat och bönor som hör till de känsligare växterna vad gäller klopyralid och som visat sig reagera även på mycket låga halter.

I första omgången provodlades våra vinasshaltiga gödselmedel. Det har inte visat sig ge upphov till några skador. Vi har testat våra gödsel och U-jord, ingen av dessa gav upphov till några skador. Vi testade U-jord eftersom den innehåller flera olika typer av organisk gödsel och har en högt gödselinnehåll. Som kontroll hade vi en gammal flaska med flytande Organisk Växtnäring som tidigare visat sig ge skador. I provodlingen gav endast den flytande näringen skador.

Provodling omgång 2

I provodling omgång två testades Tomat & chilijorden (2021 recept, naturgödslad), biokomposten och den vegetabiliska gödseln som ingår i Tomat & chilijorden på bönor. Den vegetabiliska gödseln gav inte upphov till skador. Det gjorde däremot Biokomposten och Tomat & chilijorden.

Läs mer om Tomat & chilijorden: Information om problem med Tomat & chilijord 

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Bedömningsunderlag för provodling

Kriterierna som användes för bedömning av växtskador på bönor togs från: “Bioassay test for herbicide Residues in compost,” protocol for gardeners and researcher, December 2002, Washington State University.

Kriterier för bedömning

No symptoms Leaves lie flat before opening. Leaves do not cup or curl upward at all
Slight damage Leaves of new growth are somewhat cupped. Leaves do not lie flat before opening
Moderate damage Leaves are obviously cupped
Severe damage Most leaves are cupped. Stems are twisted

Resultat

Referens (blomjord – ej HFG) No symptoms
Biokompost Vego Moderate damage
Vegetabiliskt gödsel NPK 5-1-7 No symptoms
Tomat&chilijord (2021 recept, naturgödslad) Moderate damage
U-jord No symptoms
Trädgårdsgödsel Spira No symptoms
Trädgårdsgödsel Mognad No symptoms
Gödsel för Köksträdgården No symptoms
Gödsel för frukt och bär No symptoms
Hönsgödsel No symptoms
Organisk Växtnäring Severe damage

 

Är organisk jord och gödsel garanterat fria från bekämpningsmedel?

Råvaror från konventionell produktion är tillåtna i organiska produkter för ekologisk odling enligt både EUs och KRAVs regelverk för ekologisk odling. Det beror på att den ekologiska odlingen inte har tillräckligt med restprodukter från egen ekologisk produktion att återföra för att gödsla och jordförbättra jordarna. Därför tillåts råvaror från konventionell produktion.

På grund av detta kan vi inte garantera att våra organiska produkter är helt fria från rester av bekämpningsmedel, vilket är ett stort bekymmer. Vi vill att våra produkter ska vara trygga och säkra att använda, därför har vi tagit beslutet att göra de tester, analyser och åtgärder beskrivna ovan.

Sammanfattning av situationen med bekämpningsmedel i organiska produkter

  • KRAV konstaterar att rester av bekämpningsmedlet klopyralid har hittats i växtnäring godkänd för ekologisk odling.
  • Ingen leverantör har brutit mot KRAV’s regelverk.
  • Problemet gäller heller inte alla KRAV-märkta organiska produkter. Det är upp till respektive aktör att säkerställa sina produkter och att ange lämplig dosering och användningsområde som inte leder till skada.
  • I första omgången av provodlingen av våra vinasshaltiga gödselmedel visade sig ingen av produkterna ge upphov till några skador. I provodling omgång två gav den vegetabiliska gödseln inte upphov till skador. Det gjorde däremot Biokomposten och Tomat & chilijorden.

Har du frågor?

Om du upplever problem med en produkt, kontakta i första hand din trädgårdshandel där du köpt den. Om du tror att dina plantor blivit påverkade är du välkommen att kontakta oss via expertfragor@hasselforsgarden.se.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och samla kunskap för framtiden vill vi gärna ha svar på följande frågor när du mejlar oss:

  • När och var har jorden inhandlats? Antal säckar?
  • Har du jord kvar? Om du har det vill vi gärna ha batchkod från säcken. Det är en nummerserie på ena sidan av säcken som skrivs med svarta punktade siffror, se exempel här: Batchkod Tomat & chilijord
  • Hur många plantor har du satt om och vilka växter, ser du sortskillnader? Bifoga gärna bilder!
  • Hur lång tid efter omplantering/sådd började du se problem?
  • Namn och adress

Hantering av personuppgifter, GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter och informationen från dig endast för att lösa det här problemet och inte för något annat. Vi hanterar personuppgifterna i linje med vår Privacy policy som du kan läsa mer om här: Privacy policy Kekkilä BVB.

Länkar:

KRAV’s information
https://www.krav.se/aktuellt/problem-med-krav-markt-vaxtnaring/

Lena Israelssons blogg:
https://www.odlamat.com/blog/frgiftade-tomatplantor

Fritidsodlarnas riksorganisation FOR:
https://for.se/2020/09/19/fritidsodlingens-omfattning-i-sverige/ 

https://for.se/wp-content/uploads/2021/07/Slutrapport_klopyralid_FOR_2021_webb-1.pdf

Publicerat den 25 januari 2021.

Sök