Hoppa över innehåll

Gödsling

I stadsmiljöer städas ofta det organiska materialet bort eller hindras från återföring genom hårda och kompakta ytor. Det gör att anlagda rabatter, gräsytor och träd i många fall får för lite tillförsel av organiskt material för att täcka sina näringsbehov. Anlagda grönytor behöver därför normalt gödslas med jämna mellanrum.

Olika gödselmedel

Det finns flera olika typer av gödselmedel av olika märken att välja på. Mineralgödsel, organisk gödsel (naturgödsel) och organo-mineraliska gödsel (blandning mellan mineralgödsel och organisk gödsel) innehåller växtens näringsämnen men i olika proportioner. Vilket eller vilka gödselmedel som ska används beror på växternas behov och vilka användar- och beställarkrav som finns. Merparten av näringen i naturgödsel är organiskt bunden och inte vattenlöslig och behöver därför brytas ner av markens mikroorganismer innan näringsämnena blir tillgängliga. Naturgödsel är därför mer eller mindre långtidsverkande. Mineralgödsel finns antingen som lättlösliga korn eller i flytande form. Den löser upp sig i markens vatten och näringen blir snabbt tillgänglig. Den i särklass snabbaste effekten uppnås med flytande näring som vattnas ut. Då säkerställer man att rötterna får tag i näringen omgående. En speciell form av gödsel är långtidsverkande mineralgödsel där kornen har en yttre hinna av något halvgenomsläppligt membran, s.k. coatad gödsel. Näringen kan då frigöras över en längre tid och med förutsägbar hastighet.

Gödselrekommendationer

Gödsling med små givor är att föredra men detta är praktiskt möjligt endast om gödseln vattnas ut. Ett enklare sätt är att använda organiska gödselmedel som har lång omsättningstid och verkar på längre sikt. Många naturliga gödselmedel har låga halter näringsämnen och måste ges i betydligt högre givor än mer koncentrerade mineralgödsel. Gödsel bör om möjligt myllas ner i översta jordskiktet. Då löser markfukten gödseln och regn kan föra växtnäringen neråt i rotzonen. På så sätt minskar även risken för att framförallt kväve avgår till luften. Gödsling sker med fördel i samband med bevattning eller regn.

Grundgödsling

Hasselfors Gardens anläggningsjordar levereras både som gödslade och ogödslade jordar. De ogödslade jordarna ska grundgödslas i samband med plantering för att ge växterna bra förutsättningar för etablering.

Rekommenderad grundgödsling för ogödslade jordar per 100 m2

Den lägre givan ges till långsamt växande perenner och perenner med liten bladmassa, den högre till snabbväxande, omfångsrika perenner samt buskar och träd. Välj ett av alternativet:

Mineralgödsel
8 – 10 kg mineralgödsel ProMagna NPK 11-5-18

Organisk gödsel
45-60 kg pelleterad hönsgödsel

Organo-mineralisk gödsel
15-25 kg Biokomb 10-2-10

Vid tidig plantering eller efter en mycket regnrik försommar kan ytterligare en giva ges före midsommar:

Mineralgödsel
2-3 kg ProMagna 11-5-18

Organisk gödsel
10-15 kg pelleterad hönsgödsel

Organo-mineralisk gödsel
5-8 kg Biokomb 10-2-10

Underhållsgödsling

För att behålla en god näringsstatus i marken rekommenderas en årlig vårgiva. Första gödslingen kan gärna göras tidigt på våren strax innan knoppsprickning. Marken förändras med tiden och det kan vara en god idé att på sikt ta reda på markens näringsstatus genom en jordanalys. Med ledning av detta kan sedan ett gödselprogram tas fram som är anpassad för den aktuella platsen och användningen. Annars kan gödselrekommendationerna nedan användas. De ska ses som en hjälp och behöver anpassas till de lokala förhållandena.

Underhållsgödsling år 2 och 3 samt vid behov varje år.
Per 100 m2 och år. Välj ett av alternativen:

Mineralgödsel
3-4 kg mineralgödsel ProMagna NPK 11-5-18

Organisk gödsel
15-20 kg pelleterad hönsgödsel

Organo-mineralisk gödsel
8-12 kg Biokomb 10-2-10

Våra gödslade jordar har fått en förhållandevis låg gödselgiva eftersom vi som jordleverantör inte vet vilka växter som ska planteras. Gödslingen är huvudsakligen ett sätt att bygga ett litet förråd i jorden och fungerar som en liten startgiva, förutsatt att växterna planteras omgående i den nyutlagda jorden. Underhållsgödsling behövs för alla jordar senast andra växtsäsongen, även för gödslad jord.

Sök