Hoppa över innehåll

Gräsytor – äng

Det finns många fördelar med att anlägga en ängsyta. Ängsytor blommar hela sommaren och ger ett varierande och färgrikt intryck. Ängsvegetationen lockar till sig flera olika djurgrupper som fjärilar, humlor och fåglar. Skötseln av en äng är dessutom förhållandevis enkel och billig i jämförelse med gräsytor som kräver en mer kontinuerlig skötsel.

Val av jord

Ängsväxter trivs bäst på relativt näringsfattiga jordar, framförallt med avseende på låga kvävenivåer. Hasselfors Gardens Ängsjord är en rotogräsfri, mager sandig jord med god genomsläpplighet som är anpassad för ängsplanteringar.

Växtbäddens uppbyggnad

Marken förbereds genom att det översta jordlagret schaktas bort. För att växtbädden ska vara i kontakt med terrassen luckras terrassen minst 200 mm. Därefter läggs ett lager om minst 200 mm Ängsjord. Om jorden i terrassen innehåller mycket fleråriga rotogräs som kvickrot och åkertistel, kan en ogräshämmande, termiskt behandlad fiberduk läggas på terrassen innan växtjorden läggs ut. Det är viktigt att se till att fiberdukens skarvar överlappar varandra.

Plantering och sådd

Vilken typ av äng som ska anläggas bestäms av växtplatsens förutsättningar. I torra, branta slänter passar det att anlägga en torräng och på fuktiga flacka ytor passar det att anlägga en fuktäng. I rondeller och refuger som utsätts för saltbelastning är det lämpligt att anlägga en salttålig äng med växter från havsstrandängar.

Färdiga ängsmattor

Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation. Det snabbaste sättet att få en etablerad och blommande äng att lägga färdiga ängsmattor. Det är då viktigt att jämna till underlaget och se till att ängsmattorna får bra jordkontakt. Den nyplanterade ytan ska vattnas ordentligt. Om det är torr väderlek första veckorna efter plantering kan ängen behöva vattnas då och då.

Fröblandningar och örtpluggplantor

Sådd med fröblandningar och pluggplantor är ett annat alternativ. Det tar flera år att få till en rikblommande äng med frösådd. För att få snabbare etablering och blomning kan man komplettera frösådd med plantering av ängsplantor. Bästa tiden för frösådd är i augusti-september eller på våren april-maj. Om pluggplantor används ska dessa planteras innan marken sås. Fröna ska myllas ner en liten bit i fuktig jord.

Skötsel

För att etablera och bibehålla en äng är det viktigt att den sköts rätt. Eftersom ängens växter har anpassat sig till slåtter ska ängen slås varje år i slutet av sommaren (augusti). Det är även en åtgärd för att ängen inte ska växa igen med gräs och buskar. Klipphöjden bör vara 6-8 cm och man kan använda sig av lie, knivslåttermaskin, slåtterbalk eller röjsåg/trimmer med välslipad gräsklinga. Vanliga gräsklippare ska inte användas eftersom gräsklippet finfördelas och bidrar till att göda marken. Allt hö och klipp måste tas bort för att ängen inte ska bli gödslad, men höet och klippet får gärna ligga kvar några dagar för att fröa av sig. Ängsmark ska aldrig gödslas eftersom gödningen gör att gräs och ogräs då konkurrerar ut ängsväxterna. En äng är inte lika tålig för slitage som en vanlig gräsyta. För att underlätta tillträde till ängen kan man istället klippa upp gångstigar.

Sök