Hoppa över innehåll
Makadamsubstrat

Cityskelett GBG 32-63

Stabilt substrat till växtbäddar i stadsmiljö. Cityskelett är en version av kolmakadam men med tillskott av pimpsten. Cityskelett GBG har ett grovt porsystem som ger goda möjligheter för rötterna att utvecklas väl. Jorden tillverkas av krossad sten, pimpsten och organiskt material och ser inte alls ut som vanlig anläggningsjord. Substratet ger en stabil grund som kan fördela trycket från fordon och gångtrafik utan att kompakteras. Biokol har många goda funktioner, det kan fungera som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring och ger en god grogrund för mykorrhiza.

Biokolet fungerar som en kolsänka i marken

Kombineras med dagvattenhantering

Rotogräsfri

art.nr 52995

Bulk

Cityskelett GBG är vår benämning på kolmakadam med pimpsten, ett växtsubstrat som inte förstörs av kompaktering. Skötselmaskiner, vanlig trafik, cyklister och fotgängare som belastar marken kompakterar den i stor omfattning, speciellt i urbana miljöer. Denna kompaktering påverkar marken så att porositeten minskar och rötterna får svårt att etablera sig. Det i sin tur leder till att växterna vantrivs. Cityskelett däremot har ett grovt porsystem, byggt med tillräckliga mängder solida råvaror. Den stabila porositeten gör det möjligt för rötterna att utvecklas och må bra trots trycket från ytan. Cityskelett ser inte ut som vanlig jord och är en blandning av krossad sten, pimpsten, kompost och biokol.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                    Växtsubstrat
mängd pimpsten, biokol, kompost:      ca 15 volym %
pH:                                                            6-8
Volymvikt:                                                 ca 1700 kg/m3

Cityskelett GBG 32-63 kan användas som förstärkningslager för växtbädd till träd och buskar på platser där ytan lätt kompakteras av belastning. Dimensioneringen beror på växtval, konstruktion och  växtbäddsdjup.

Växtbäddar med Cityskelett GBG 32-63 bör utformas så dagvatten leds i dem. Växter får ofta stort rotsystem substrat liknande Cityskelett, men etableringsbevattningen bör skötas noggrant, med tillräckliga mängder vatten under torrperioder.

Se över terrassens egenskaper för att avgöra vattnets möjlighet att infiltrera terrassen alternativt ledas bort. Detta så att inte för mycket vatten blir stillastående under för långa perioder.

Övrigt

Cityskelett har flera klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar, de större fastnar i ytan och de mindre fastläggs på biokolet. Det rena vattnet förs vidare ner i växtbädden.

Komposten är viktig därför att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna.

Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla träpinnar från komposten samt smutsa ner kläder och redskap mera än en traditionell jordblandning. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

Nerladdningar

Sök