Hoppa över innehåll
Makadamsubstrat

Cityskelett GBG 2-6

Stabilt  substrat som tål kompaktering för anläggning av växtbäddar i stadsmiljö. Cityskelett GBG är substrat som beskrivs i Göteborgs stads tekniska typritningar för växtbäddar i samband med dagvattenhantering. Cityskelett har ett grovt porsystem som ger goda möjligheter för rötterna att utvecklas väl. Substratet tillverkas av krossad sten, pimpsten och organiskt material och ser inte alls ut som vanlig anläggningsjord. Biokol har många goda funktioner, det kan fungera som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring och ger en god grogrund för mykorrhiza.

Innehåller biokol, pimpsten och kompost

Ej kompakterbar jord

Rotogräsfri

art.nr 52994

Bulk

Makadam, biokol, kompost, pimpsten

Varudeklaration:

Varutyp:                                                  Växtsubstrat
Mängd biokol, kompost, pimpsten:   15 volym %
pH:                                                           6-8
Totalporositet:                                         ca 45-50 %
Vattengenomsläpplighet:                       > 3000 mm/h
Volymvikt:                                                ca 1300 kg/m3

 

 

Cityskelett GBG är ett växtsubstrat, jordblandning, som inte förstörs av kompaktering. Skötselmaskiner, vanlig trafik, cyklister och fotgängare som belastar marken kompakterar den i stor omfattning, speciellt i urbana miljöer. Denna kompaktering påverkar marken så att porositeten minskar och rötterna får svårt att etablera sig. Det i sin tur leder till att växterna vantrivs. Cityskelett däremot har ett grovt porsystem, byggt med tillräckliga mängder solida råvaror. Den stabila porositeten gör det möjligt för rötterna att utvecklas och må bra trots trycket från ytan. Cityskelett ser inte ut som vanlig jord och är en blandning av krossad sten, pimpsten, kompost och biokol.

Cityskelett är utan tillsatt gödsel, vilket minimerar risken för växtnäringsläckage. Komposten innehåller för växten nödvändiga näringsämnen men mycket utav dem är bundna i organiska föreningar och behöver omvandlas av mikroorganismer för att bli tillgängliga för växterna.

Användning

Cityskelett  GBG 2-6 kan användas till perenner och buskar på platser där ytan lätt kompakteras av belastning. Den används även närmast trädrötterna vid trädplantering. Dimensioneringen beror på växtvalet och växtbäddsdjupet.

Växtbäddar med Cityskelett GBG bör utformas så att dagvatten leds till dem. Växter får starkt och stort rotsystem i Cityskelett, men etableringsbevattningen bör skötas noggrant, med tillräckliga mängder vatten under torrperioder.

Övrigt

Cityskelett har flera klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar, de större fastnar i ytan och de mindre fastläggs på biokolet. Det rena vattnet förs vidare ner i växtbädden.

Komposten är viktig därför att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna.

Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla träpinnar från komposten samt smutsa ner kläder och redskap mera än en traditionell jordblandning. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

 

Sök