Hoppa över innehåll

Klimatanpassning

Vi anpassar våra produkter för att möta klimatförändringarnas utmaningar i urbana grönytor. Vi hjälper dig att hitta rätt produkter för att möta de växande påverkningarna.

Funktionella substrat för klimatanpassning

I tätt bebyggda stadsområden ökar temperaturerna under långa värmeböljor. Grönska och träd spelar en stor roll för att ge svalka och sänka temperaturen. Växtbäddarna kan också hjälpa till att hantera dagvatten, vilket minskar risken för översvämningar och transport av skadliga ämnen från gator till vattendrag. Olika substratlösningar hjälper städer att anpassa sig till dessa föränderliga klimatförhållanden.

Vi har olika lösningar och kan anpassa jord- och substratprodukter för urbana miljöer under föränderliga klimatförhållanden:

Fördröjning av dagvatten: Substrat som är speciellt utformade för att fördröja dagvatten hjälper till att sakta ner och behålla flöden, vilket minskar mängden som når avlopps- och vattendrag. Hasselfors Garden erbjuder ett brett sortiment av dessa substrat och hjälper till att anpassa dem efter den specifika platsens förutsättningar.

Infiltration av dagvatten: Genomsläppliga substratstrukturer tar snabbt upp dagvatten och möjliggör riktningen av vatten till växterna och infiltreringen i marken.

Gröna tak: Växttäckta takytor och bjälklag används inte bara för att skapa en vacker miljö utan också för kylning eftersom det är stora ytor som samlar på sig mycket värme. Gröna tak kompletterar också fördröjningen och infiltrationen av dagvattnet på marknivå.

Läs mer om jordens funktion

Sök