Hoppa över innehåll
Makadamsubstrat

Citykross 8-16

citykross-8-16

En avskiljande mellanlager för anläggning av större växtbäddar i stadsmiljö. Används mellan substratet på ytan och förstärkningslager. Citykross 8-16 har ett grovt porsystem som ger goda möjligheter för rötterna att utvecklas väl. Jorden tillverkas av krossad sten och organiskt material och ser inte alls ut som vanlig anläggningsjord. Biokol har många goda funktioner, det kan fungera som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring och ger en god grogrund för mykorrhiza. Förutom biokol innehåller Citykross även kompost.

art.nr 50407 (07970816)

Bulk

citykross-8-16

Makadam, biokol, kompost

Varudeklaration:

Varutyp:                                                    Växtsubstrat
Mängd biokol och kompost:                  15 volym%
pH                                                             6-8
Volymvikt                                                  ca 1700 kg/m3

Citykross är vår benämning av kolmakadam, ett växtsubstrat, jordblandning, som inte förstörs av kompaktering. Skötselmaskiner, vanlig trafik, cyklister och fotgängare som belastar marken kompakterar den i stor omfattning, speciellt i urbana miljöer. Denna kompaktering påverkar marken så att porositeten minskar och rötterna får svårt att etablera sig. Det i sin tur leder till att växterna vantrivs. Citykross däremot har ett grovt porsystem, byggt med tillräckliga mängder solida råvaror. Den stabila porositeten gör det möjligt för rötterna att utvecklas och må bra trots trycket från ytan. Citykross ser inte ut som vanlig jord och är en blandning av krossad sten, kompost och biokol.

Komposten ger en långtidsverkande gödslingseffekt och biokolet hjälper till att fånga de lösta näringsämnena att stanna kvar i rotzonen och minskar därmed risken för läckage. Biokolet har tack vare sin stora porositet en positiv verkan för mikrolivet i marken och är en bra grogrund för exempelvis mykorrhiza.

Användning

Citykross 8-16 används som ett 50–150 mm tjockt avskiljande laget vid anläggning av större växtbäddar. Den används mellan den grova Citykrossfraktionen i botten och det mera finfördelade substratet på ytan.

Övrigt

Citykross har flera klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar, de större fastnar i ytan och de mindre fastläggs på biokolet. Det rena vattnet förs vidare ner i växtbädden.

Komposten är viktig därför att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna.

Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla träpinnar från komposten samt smutsa ner kläder och redskap mera än en traditionell jordblandning. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

Läs mer om användningen av Citykross i Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017

Sök