Hoppa över innehåll
Makadamsubstrat

Regnbädd Mineral

Detta material används i regnbäddarna mellan växtjorden och det underliggande grova förstärkningslagret för att förhindra materialblandning.

Dimensionering: 50-200 mm

Bra infiltrationsförmåga

Hög porositet

Art.nr 50398 (07930816)

Bulk

Bergkross, Biokol

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Mullhalt:                                                    <2 vikt %
Lerhalt                                                        <5 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               <2
Volymvikt                                                   ca 1700 kg/m3

Växtbäddar ses traditionellt som en plats där växterna kan förankra sig och jorden ska förse rötterna med det växterna behöver. I den gröna hållbara staden behövs dock växtbäddar med många funktioner. I urbana miljöer med mycket hårdgjorda ytor kan växtbäddar användas till att rena och fördröja dagvatten. På det sättet minskas belastningen på stadens dagvattensystem. Dessa lokala lösningar minskar skador vid kraftig nederbörd. Regnbäddar genererar även ekosystemtjänster i form av biologisk mångfald och estetiska värden i stadsmiljöer.

Rätt dimensionerade regnbäddar, med välplanerade in- och utlopp kan ta hand om 20 mm regn från ett upp till 20 ggr stort område i förhållande till regnbäddens yta. Materialen är utvalda så att en hög infiltration och fördröjning av regnvatten sker utan att materialen blandas ihop. Hasselfors Garden Regnbäddskonstruktoin ska byggas med fördröjningszon överst. Det betyder att jordytan i regnbädden ska ligga ca 200 mm under omgivande mark eller regnbäddens kant. Detta tillåter vattnet att flöda in och infiltreras i regnbädden. Denna fördröjningszon ska dock vara tömd på vatten inom 24 timmar efter att vattenflödet slutat.

 

Sök