Hoppa över innehåll
Makadamsubstrat

Citykross 16-32

Citykross 32-90

En ej kompaktbar jord för förstärkning av växtbäddar för träd i stadsmiljö. Citykross är vår egen version av det handboken växtbäddar i Stockholms stads kalla kolmakadam. Citykross har ett grovt porsystem som ger goda möjligheter för rötterna att utvecklas väl. Jorden tillverkas av krossad sten och organiskt material och ser inte alls ut som vanlig anläggningsjord. Jorden ger en stabil grund som kan fördela trycket från fordon och gångtrafik utan att kompakteras. Biokol har många goda funktioner, det kan fungera som reningsfilter för dagvatten, lagring av växtnäring och ger en god grogrund för mykorrhiza. Förutom biokol innehåller Citykross även kompost.

Biokolet fungerar som en kolsänka i marken.

Växtbäddar uppbyggda av Citykross kan infiltrera och rena stora mängder dagvatten snabbt.

Rotogräsfri

art.nr 50408 (07971632)

Bulk

Citykross 32-90

Makadam, biokol, kompost

Varudeklaration:

Varutyp:                                                    Växtsubstrat
Mängd biokol och kompost:                  15 volym%
pH                                                              6-8
Volymvikt                                                   ca 1700 kg/m3

Citykross är vår benämning av kolmakadam, ett växtsubstrat, jordblandning, som inte förstörs av kompaktering. Skötselmaskiner, vanlig trafik, cyklister och fotgängare som belastar marken kompakterar den i stor omfattning, speciellt i urbana miljöer. Denna kompaktering påverkar marken så att porositeten minskar och rötterna får svårt att etablera sig. Det i sin tur leder till att växterna vantrivs. Citykross däremot har ett grovt porsystem, byggt med tillräckliga mängder solida råvaror. Den stabila porositeten gör det möjligt för rötterna att utvecklas och må bra trots trycket från ytan. Citykross ser inte ut som vanlig jord och är en blandning av krossad sten, kompost och biokol.

Komposten ger en långtidsverkande gödslingseffekt och biokolet hjälper till att fånga de lösta näringsämnena att stanna kvar i rotzonen och minskar risken för läckage. Biokolet har tack vare sin stora porositet en positiv verkan för mikrolivet i marken och är en bra grogrund för exempelvis mykorrhiza.

Användning

Citykross 16-32 kan användas som förstärkningslaget för växtbädd till träd och buskar på platser där ytan lätt kompakteras av belastning. Dimensioneringen beror på växtvalet, växtbäddsdjupet kan variera mellan 200 – 600 mm.

Växtbäddar med Citykross 16-32 kan även utformas så att de kan ta hand om dagvatten. Växter får starkt och stort rotsystem i Citykross men etableringsbevattningen bör skötas noggrant, med tillräckliga mängder vatten under torrperioder.

Se över terrassens egenskaper för att avgöra vattnets möjlighet att infiltrera terrassen alternativt ledas bort. Detta så att inte för mycket vatten blir stillastående under för långa perioder.

Övrigt

Citykross har flera klimatsmarta fördelar. Eftersom ytan inte kompakteras och blir tät kan växtbädden enkelt ta emot regnvatten. Vattnet renas från föroreningar, de större fastnar i ytan och de mindre fastläggs på biokolet. Det rena vattnet förs vidare ner i växtbädden.

Komposten är viktig därför att den innehåller både växtnäring och mikroliv. Komposten är en del i kretsloppet att återföra växtnäring från stadens biomassa tillbaka till grönytorna.

Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla träpinnar från komposten samt smutsa ner kläder och redskap mera än en traditionell jordblandning. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

Läs mer om användningen av citykross i Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017

Här kan du hitta typritningar för träd i hårdgjord yta.

Sök