Hoppa över innehåll

Spårvägen har gett Lund ett grönt stråk

Mellan centrala Lund och den nya stadsdelen Brunnshög, och forskningsanläggningen ESS, sträcker sig en ny spårväg som invigdes i december 2020. Tack vare hundratals träd och gräsytor i spåren har sträcken blivit betydligt grönare jämfört med innan. Förutom de estetiska värdena bidrar gräsytorna också till att ta upp dagvatten och dämpa buller.

Från centrala Lund – ESS sträcker sig den gröna spårvägen

I Lund har diskussionerna om att bygga en spårväg genom staden pågått i många år. December 2020 trafikerade den första spårvagnen sträckan mellan Lunds centrum och forskningsanläggningen ESS, i den nya stadsdelen Brunnshög. Pernilla von Strokirch arbetar som projektchef vid Lunds kommun och berättar att de tidigt gjorde riktlinjer för gestaltningen. 

– Vi gick igenom sträckan och tittade på gaturummen och hur spårvägen kunde inkluderas där på ett optimalt sätt. De tre faktorer vi arbetade utifrån var primärt funktion, estetik och säkerhet, berättar hon.

För att göra det på bästa vis sattes ett antal mål upp, bland annat att mycket grönt skulle finnas med i gestaltningen.

– Det var en viktig del. Vi ville få in mer grönska än hårdgjort för att göra det estetiskt mer tilltalande, minska buller, förbättra dagvattenhanteringen och bidra till sänkta temperaturer jämfört med hur asfalterade ytor fungerar. Vi lyckades faktiskt göra sträckan betydligt grönare än den var innan, säger Pernilla. 

Skötselfria grönytor

Bland de gröna inslagen finns hundratals nyplanterade träd som omger spårvägen. Mitt i spåret, i en merpart av stråket, finns klippt gräs. Initialt tittade Lunds kommun på hur den typen av lösningar utförs i Frankrike, där det är vanligt med gräs i spåren. Där ligger ett tunt jordlager för gräset att växa i, ovanpå det hårdgjorda, vilket gör att bevattning måste ske kontinuerligt.

– Just den lösningen var inte aktuell i vårt fall. För oss var det viktigt att göra ytorna så skötselfria som möjligt. Därför valde vi att använda överblivna massor från spårvägsprojektet, som underlag till gräset, säger Pernilla.

Dessa jordmassors egenskaper optimerades med hjälp av jord från Hasselfors Garden, exempelvis Växtjord typ A och C, Trädgårdsjord E och Ängsjord.

– Vi är väldigt nöjda över resultatet och det har blivit ett uppskattat och välfungerande grönt stråk, berättar Pernilla.

Våren 2022 utsågs anläggningen Spårväg Lund C – ESS till vinnare av Trafikverkets arkitekturpris. Priset delas ut årligen till en anläggning eller miljö som präglas av god arkitektur och en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. I juryns beskrivning står det att i spårvägsprojektet har arkitekterna knutit samman gammalt och nytt genom spårvägen som grönt stadsbyggnadselement som höjer de estetiska kvaliteterna i det befintliga gaturummet.

Sök