Hoppa över innehåll
Växtjord

Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten.

Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet.

Trädgårdsjord E kallas ibland för ”Enköpingsjorden”. Det är där den har sitt ursprung då de berömda perennaplanteringarna i parkerna i Enköping grundades.

Rotogräsfri växtjord för att minimera skötselbehovet

Stabil struktur för plantering av perenner, buskar och träd

Finns med olika gödslingsalternativ

Art.nr 50091 (0715) Trädgårdsjord E, ogödslad

Bulk

Art.nr 50092 Trädgårdsjord E, ogödslad

Storsäck (ca 850 l/säck)

Art.nr 50093 (0716) Trädgårdsjord E, mineralgödslad

Bulk

Art.nr 50094 Trädgårdsjord E, mineralgödslad

Storsäck (ca 850 l/säck)

Art.nr 50095 (0717) Trädgårdsjord E, naturgödslad

Bulk

Art.nr 50096 Trädgårdsjord E, naturgödslad

Storsäck (ca 850 l/säck)

Trädgårdsjord E Trädgårdsjord E

Sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera,  (NPK 11-5-18 i 0716), (Biofer i 0717). Kan innehålla kompost, natur- eller bergkross och kalk.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    7-9 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH:                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               0,5-4 (beroende på gödslingsalternativ)
Volymvikt:                                                  ca 1200 kg/m3
Totalporositet:                                            ca 60 %

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. Om terassen är kompakterad eller består av lera alt. sprängsten så ska man bygga tjockare växtbäddar med Mineraljord under. För bästa resultat får marken under inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad. Vattnet ska kunna transporteras neråt i marken vid kraftiga regn och uppåt kapillärt vid torka. För trädgropar gäller att man tar hänsyn till den omgivande markens egenskaper och trädets storlek. Om träden är stora och tunga ska makadam användas i botten av trädgropen så trädet inte sjunker med tiden.

Till plantering av sommarblommor och odling i krukor och pallkragar, rekommenderar vi mera mullrika jordar såsom U-jord, P-jord eller Rabattjord

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden ofta sjunker en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

Kom ihåg att vattna väl efter plantering så att växterna får tillräckligt med fukt. Undvik onödig kompaktering av jorden. Packning av jorden minskar porositeten och försvårar växternas rotutveckling.

Den ogödslade jorden skall grundgödslas innan användning. De gödslade varianterna är gödslade med en moderat startgiva och bör underhållsgödslas årligen. Gödslingstidpunkt, mängd och gödselmedel är beroende på bl.a. planteringstidpunkt och växtval.

Läs mer om anläggning och skötsel av växtbäddar >

Sök