Hoppa över innehåll

Rabatter – Perenner och mindre buskar

Olika växter har olika krav på växtbäddens jordsammansättning och pH. Växter som rhododendron trivs bäst på sura jordar och rosor trivs bäst i en näringsrik och lerhaltig jord. Hasselfors Garden har därför tagit fram anläggningsjordar för rabatter som täcker olika växtgruppers specifika behov och ger en säker etablering.

Val av jord

Hasselfors Gardens Trädgårdsjord E är lämplig att använda vid anläggning av rabatter för perenner och mindre buskar. Det är en mullrik och lucker jord som finns i tre varianter: ogödslad, mineralgödslad och naturgödslad (Trädgårdsjord Bio). Den ogödslade jorden används med fördel vid höstanläggning för att undvika näringsläckage. Näringsämnen måste då tillföras jorden innan vårplanteringen. De mineral- och naturgödslade jordarna används då plantering sker närmare inpå anläggning. Till mineral- och naturgödslade jordar ska inget gödsel tillsättas vid planteringstillfället.

Växtbäddens uppbyggnad

En växtbädd för perenner bör vara 300-400 mm djup när planteringen är färdig. Luckra terrassen för att öka vattengenomsläppligheten och för att skapa en god kontakt mellan terrassen och växtjorden. Även planteringsgropens sidor ska luckras för att få en god kontakt med växtjorden. Fyll därefter planteringsgropen med Trädgårdsjord E. Ett vanligt problem med rabatter är att växterna dör om vatten blir stående efter snösmältning. Detta kan undvikas om rabattytan byggs upp en bit i förhållande till omgivande mark. Bygg rabatten konvex så underlättas ytvattenavrinningen.

Nyanlagda växtbäddar sjunker alltid ihop lite grann med tiden. Att anlägga växtbädden på hösten och plantera på våren är därför en bra idé. Då finns möjlighet att lägga på mer jord där rabatten sjunkit ned för att behålla en överhöjd yta. Om man inte har tid att vänta så länge bör man ändå vänta några veckor med att plantera efter det att växtbädden anlagts.

Plantering

Gödsling – grundgödsling

Om växtbädden anlagts på hösten med den ogödslade varianten av Trädgårdsjord E ska jorden grundgödslas innan vårplanteringen. Gödslet myllas ner i jorden 15-30 cm. Pelleterad hönsgödsel är att rekommendera vid höstplantering eftersom den är långtidsverkande. Vid vårplantering kan man använda mineralgödsel till grundgödsling.

De mineral- och naturgödslade jordarna behöver en gödselgiva någon tid efter plantering. Gödsla gärna i samband med bevattning eller regn. För gödselrekommendationer se här.

Tid för plantering

Perenner säljs framförallt som krukodlade plantor vilket innebär att hela rotsystemet är intakt. De flesta krukodlade plantor kan planteras under hela växtsäsongen men man bör undvika att plantera under de allra varmaste perioderna. Var uppmärksam på att vissa växter har bestämda krav på höst eller vårplantering.

Såhär planterar du

Börja med att vattna upp plantorna. Plantera växterna så att rotklumpen kommer strax under jordytan. Tryck till jorden försiktigt så att plantorna står stabilt och vattna. Vattnet gör att jorden sluts tätt kring växtens rötter så att eventuella luftfickor fylls ut. Fyll planteringsgropen med jord och vattna igen.

Etableringsskötsel År 1

Ogräsrensning

Det är värt i det långa loppet att se till att växterna etablerar sig ordentligt så fort som möjligt. Efter planteringen, innan växterna har täckt hela ytan är det viktigt att man håller jordytan fri från fröogräs. Även om våra jordar är rotogräsfria så finns det frö från fröogräs överallt i naturen, redo att rota sig varhelst det finns öppen jordyta. Därför är det viktigt att luckra jorden ytligt mellan plantorna.

Gödsling

Gödsla gärna med 3-4 kg/100m² med NPK 11-5-18, 1-2 gånger under vårsäsongen. Se till att gödsla innan luckring av ytan så att gödslet hamnar ner i jorden. Vattning i samband med gödsling är att rekommendera då gödslet löses upp i vattnet fortare och blir tillgängligt för växterna. Samtidigt undviker man risken med att det hamnar höga gödselkoncentrationer på ett ställe i växtbädden.

Bevattning

Plantorna behöver vatten regelbundet tills de har etablerat sig. En rekommendation är att plantorna får en mängd motsvarande ungefär 30 mm nederbörd med 10 dagars mellanrum under vegetationsperioden, om inte detta sker på naturlig väg. Efter det att plantorna har etablerats vattnas de efter behov.

Underhållsskötsel År 2 och framåt

Nerklippning av perenner

Många perenner är vackra även vintertid om man låter stjälkar, fröställningar och gräs stå kvar. I februari – mars är det dags att klippa ner dem. Det bästa är att finfördela klippet och låta det ligga kvar mellan plantorna. Ganska snabbt kommer mikrolivet i jorden att bryta ner de gamla växtdelarna och återföra det som mullämnen i jorden.

Jordförbättring och mulchning

Efter nerklippning av gamla växtdelar kan jordytan mellan plantorna täckas med jordförbättringsmedel. Använd kompost eller Hasselfors Gardens R-Dress. Förutom jordförbättring så fungerar den även utmärkt som gödsling av växtbädden. R-dressen är kalkad och kraftigt gödslad med både snabbverkande mineralgödsel och långtidsverkande naturgödsel. Kombinationen ger näring till växterna under hela växtsäsongen. Lägg ut ett 5-10 cm tjockt lager R-dress ovanpå befintlig jord. Jordytan blir mörk, lucker och fri från ogräs och gör att fuktigheten behålls bättre i växtbädden. R-dressen ger växterna ett rikligt tillskott av både gödsel och mull som gynnar rotning och tillväxt.

Underhållsgödsling

Gödsla gärna med 3-4 kg/100m² med NPK 11-5-18, eller 15-20 kg/100m² hönsgödsel, 1-2 gånger under vårsäsongen. Se till att gödsla innan luckring av ytan så att gödslet hamnar ner i jorden. Vattning i samband med gödsling är att rekommendera då gödslet löses upp i vattnet fortare och blir tillgängligt för växterna. Samtidigt undviker man risken med att det hamnar höga gödselkoncentrationer på ett ställe i växtbädden.

Övriga skötselåtgärder

  • Ogräsrensning och ytluckring är nödvändigt så länge det finns öppna ytro mellan plantorna.
  • Vattning vid behov från maj – september.
  • Lättare nerklippning av perenner (Nepeta, Salvia) som blommat över kommer att stimulera dem att blomma en gång till under samma år.
  • Modifiering/delning/omplantering bör göras efter hur mycket växterna har vuxit och hur de passar till platsen och om de trivs på platsen.
  • Bekämpning av skadedjur.

Täckbark och dekorationsflis

Ett alternativ för att hämma ogrästillväxten kan ytan mellan plantorna täckas med Hasselfors Gardens Täckbark. Barken ger ett isolerande luftskikt som skyddar mot temperaturväxlingar. Den grova strukturen gör att regnvatten lätt kan tränga ner i jorden men förhindrar avdunstningen vilket minskar bevattningsbehovet. Barken läggs på i ett max 10 cm tjockt lager. Om markväv används blir skyddet mot ogräs bättre och då kan tjockleken på täckbarksskiktet minskas något.

Ett alternativ till täckbark är att lägga ut dekorationsflis. Det ger färg till rabatten och skapar en vacker yta mellan plantorna. Hasselfors Gardens Dekorationsflis finns i två färger, nötbrun och svart.

Sök