Hoppa över innehåll

Information om Klopyralid i gödselprodukter 

Ogräsmedel i gödselprodukter

Att spåra och mäta förekomsten av ogräsmedel i gödselprodukter är en komplex branschfråga som vi hoppas kunna lösa tillsammans med leverantörer, myndigheter och branschkollegor. Vissa externa och interna analyser har påvisat låga nivåer av ogräsmedlet Klopyralid i gödselprodukter så som hönsgödsel. Vi har även analyser som inte visar mätbara nivåer. Analyserna ger olika svar vilket belyser branschens gemensamma svårigheter med att mäta och analysera resultaten.

Klopyralid är ett godkänt ämne som ingår i en del ogräsmedel som används inom jordbruket för ogräsbekämpning i exempelvis stråsäd, sockerbetor och raps. Små mängder Klopyralid kan därför förekomma i produkter från livsmedelsindustrin och i det foder som ges till de svenska djuren – vars restprodukter sedan 30 år tillbaka har varit en del av våra produkter.

Små mängder Klopyralid följer med skörderester från åkrarna till foderproducenter och vidare till djuruppfödare och gödselproducenter. Det är många led innan spåren av Klopyralid hamnar i odlingsprodukter. Gemensamt måste vi hitta exakta mätmetoder för spårning och sätta absoluta gränsvärden som ger odlare den trygghet och tydlighet de kan förvänta sig. 

För att driva frågan framåt har vi åtagit oss följande

 • Initierar branschinitiativ för att sätta gemensamma gränsvärden samt mät- och analysmetoder.  
 • Initierar ägarskap på myndighetsnivå med exempelvis Jordbruksverket, branschorganisationen i Bryssel, Kemikalieinspektionen och enskilda politiker.  
 • Klopyralid kommer in tidigt i produktionsledet – vi initierar därför samtal med leverantörer för att hitta möjliga åtgärder.   
 • Lansera nya alternativa produkter baserade på mineralgödsel – exempelvis Växtnäring Universell och Växtnäring Tomat & Grönsak samt nytt recept på Tomat & Chilijord. 
 • Utföra kontinuerliga extra tester av våra produkter samt utveckla mät- och analysmetoder i samarbete med vetenskapliga partners och myndigheter.  
 • Löpande dela insikter, information och framsteg kopplade till våra åtaganden. 
 • Föra en dialog med KRAV om riskanalyser och mätmetoder. 

Vanliga frågor

Vad är Klopyralid?
Klopyralid är ett godkänt ämne i ogräsmedel som vanligtvis används vid odling av till exempel spannmål, sockerbetor och raps. Små mängder av Klopyralid kan förekomma i restprodukter från livsmedelsindustrin, varifrån små rester också kan hamna i gödselråvaran som utvinns från dessa restprodukter. Produkter för ekologisk odling använder cirkulära råvaror som därför kan innehålla små rester av ogräsmedlet.

Klopyralid ingår i ogräsmedel som är godkända för användning inom hela EU. Vi vet i dagsläget inte exakt vilka nivåer av Klopyralid som påverkar växter och det finns för närvarande bara gränsvärden satta för livsmedel. Mängden Klopyralid som påvisats i analyser av våra produkter ligger långt under gränsvärdet för livsmedel (0,5-4 mg/kg för frukt, bär och grönsaker). Enligt Livsmedelsverket är dessa gränsvärden satta med god säkerhetsmarginal för att inte påverka hälsan negativt. Pelleterad hönsgödsel är väldigt koncentrerad och används i små mängder vilket gör att det är en ytterst liten mängd Klopyralid som potentiellt kan finnas i jorden vid gödsling och därmed överföras till det som odlas. Mer information om gränsvärden hittar du här 

Hur vet jag om jag använt produkter innehållandes Klopyralid?
De skador som rapporterats rör sig om blad som ”krullar sig” och minskad skörd. Rapporterad påverkan är främst på ärtor, bönor, gurka, tomater och andra potatisväxter som är mycket känsliga för Aminopyralid och/eller Klopyralid. I dagsläget vet vi inte vid vilka nivåer grönsaksplantor påverkas, vi har endast fått ett fåtal reklamationer. Det finns många orsaker till varför det uppstår skador på växter, varför en bedömning är oerhört svår.

Hur snabbt efter plantering eller gödsling ser jag om mina växter påverkats av Klopyralid?
Klopyralid förekommer endast i vissa gödselprodukter och bara vissa växter skadas av Klopyralid. Det är främst ärtor, bönor, gurka, tomater och andra potatisväxter som drabbas. Hur lång tid det tar att se skador skiljer sig mellan olika växter men inom en månad från gödslingstillfället borde skador synas. Om du använt produkten och inte sett skador under växtsäsongen så är det väldigt liten risk att det finns Klopyralid i produkten och den är okej att fortsätta att använda.

Hur länge finns Klopyralid kvar i jorden?
Klopyralid har lång nedbrytningstid. Hur lång tid det tar beror på flera olika faktorer såsom jordlevande organismer och marktemperatur, och är därmed svårt att fastställa exakt. Under typiska komposteringsförhållanden är halveringstiden (tiden det tar för ett ämne att halvera sig) för Klopyralid 30 dagar medan den i jord kan vara 250 dagar.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag använt produkter innehållandes Klopyralid?
Om du tror att dina plantor blivit påverkade av Klopyralid är du välkommen att kontakta oss via expertfragor@hasselforsgarden.se. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och samla kunskap för framtiden vill vi gärna ha svar på följande frågor när du mejlar oss:

– När och var har produkten inhandlats och i vilket antal?
– Hur många plantor har du satt om och vilka växter, ser du sortskillnader? Bifoga gärna bilder.
– Hur lång tid efter omplantering/sådd började du se problem?
– Namn och adress

Vi hanterar dina personuppgifter och informationen du skickar in endast för att lösa det här problemet och inte för något annat. Vi hanterar personuppgifterna i linje med vår Privacy Policy som du kan läsa mer om här.

Om du upplever problem med en produkt och önskar göra en reklamation kontaktar du i första hand den trädgårdshandel där du köpt din produkt.

Hur tillverkas gödselprodukter?

 1. Lantbrukare använder ogräsmedel på åkrarna för att kunna producera säkra livsmedel i tillräcklig mängd till en låg kostnad.  
 2. Säden som lantbrukare odlat köps upp av fodertillverkare. Partier från många olika lantbrukare, ibland också importerad från andra länder, blandas till olika foderblandningar till exempelvis höns.  
 3. Djuruppfödare köper foderblandningarna till sina djur som får i sig spår av ogräsmedlet. Också strö kan vara källa till spår av ogräsmedel.  
 4. Gödsel från djuren, inklusive strö, säljs till gödseltillverkare som blandar gödsel från flera gårdar och sedan hygieniseras, komposteras eller pelleteras gödseln.  
 5. Jordtillverkare, som exempelvis Hasselfors Garden, köper det färdiga gödseln.  
 6. Jordtillverkarna packar jord- och gödselprodukter till konsumentmarknaden och säljer till butiker och handelsträdgårdar.  
 7. Slutkonsumenter köper och använder hönsgödsel för att ge extra näring till sina odlingar.

Vad är fördelarna med Hönsgödsel?
Hönsgödsel är en naturlig svensk råvara (gäller inte vår KRAV-märkta Hönsgödsel i 3-liters burk) som finns tillgängligt i stora volymer och ger snabb samt långtidsverkande näring. Den ger en bra näringsbalans för såväl växter som för mikrolivet i jorden. Hönsgödsel också är en transportekonomiskt och produktionstekniskt bra produkt. 

Vad kan jag använda i stället för Hönsgödsel?
Vill du som odlare helt undvika risken för bekämpningsmedelsrester bör du välja mineralgödslade odlingsmedel då dessa är fria från cirkulära råvaror. Exempelvis Växtnäring Universell och Växtnäring Tomat & Grönsak samt Tomat & Chilijord som fått ett nytt recept.

Läs mer här:
Rapporten ”Rester av bekämpningsmedel i växtnäring” av Fritidsodlingen riksorganisation, 2021

Artikeln ”Klopyralid och Aminopyralid i gödselprodukter – vad betyder det för fritidsodlare?” av Fritidsodlingens riksorganisation, 2021

Artikeln ”Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel” av Fritidsodlingens riksorganisation, 2021

Artikeln ”Bekämpningsmedel” från Livsmedelsverket, 2022

Artikeln ”Användning av kemiska bekämpningsmedel i lantbruket” av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2022 

 

 

 

Sök